Sommige van onze links verwijzen naar externe aanbiedingen waarop wij geen invloed hebben. We wijzen daarom elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud die daar wordt gepresenteerd.

Geregistreerde handelsmerken zijn dienovereenkomstig gemarkeerd; alle rechten berusten bij de respectieve eigenaren. Een mogelijk gebrek aan markering betekent niet dat een term vrij is van rechten van derden. Als een geregistreerd handelsmerk niet als zodanig is gemarkeerd, vragen we u vriendelijk om uw excuses en om een kort bericht.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze server, die wij vrijblijvend ter beschikking stellen.De op deze server gepubliceerde informatie is gebaseerd op zorgvuldig onderzoek. Ondanks zorgvuldige selectie van bronnen en evaluatie van informatie kunnen wij alleen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid van de inhoud van de informatie voor zover grove nalatigheid of opzet aanleiding geven tot aansprakelijkheid. Elke verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

Het downloaden van bestanden is op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van deze bestanden. Dit geldt in het bijzonder als deze bestanden zijn gebruikt voor criminele handelingen.
De bestanden die op deze server beschikbaar worden gesteld, zijn 100% virusvrij.